105 година од доношења УРЕДБЕ О САОБРАЋАЈУ СПРАВАМА КОЈЕ СЕ КРЕЋУ ПО ВАЗДУХУ

Ваздухопловно право прати развој ваздухопловства. Први текстови о томе појавили су крајем XVII века, у епохи ваздухоплова лакших од ваздуха (балони, ваздушни бродови). Појава авиона и експанзија ваздухопловоства, довела је до пораста значаја правног регулисања ваздухопловне проблематике, као и појаву нормативних аката. У почетку ти акти су третирали национално законодавство и односили су се на проблем безбедности од самих летелица (ваздухоплова), касније добијају најшири значај и међународну димензију. У том смислу ваздухопловно право представља скуп свих правних одредаба којима се регулишу одређени односи између физичких и правних лица у вези са ваздушном пловидбом или са ваздухопловством уопште. 

Краљевина Србија се врло брзо, међу првих 15 држава света, укључила у примену и развој ваздухопловства. Решењем Ми­ни­стра вој­ног, вој­во­де Радомира Пут­ни­ка, 24. де­цем­бра 1912. го­ди­не, фор­ми­ра­на је Ва­зду­хопловна ко­ман­да Срп­ске вој­ске, са седиштем у Ни­шу, састава: Аеро­план­ско оде­ље­ње; Ба­лон­ско оде­ље­ње; Водонич­на цен­тра­ла, и Го­лу­би­ја по­шта. Пр­ви аеро­дром уре­ђен је на Трупалском по­љу, не­да­ле­ко од железничке ста­ни­це То­по­ни­ца, где је у ја­ну­а­ру 1913. го­ди­не по­че­ло ле­те­ње српских пилота.

Убрзо је у Краљевини Србији, на предлог министра унутрашњих дела Стојана М. Протића и министра војног - ђенерала Милана Божановића, ради штићења интереса државних у погледу спречавања ухођења, царинских права, народног здравља и народне одбране, као и безбедности грађана, по милости Божијој и вољи народној, Петар I Карађорђевић Kраљ Србије, прописао "Уредбу о саобраћају справама, које се крећу по ваздуху". Исту је објавио Службени дневник Краљевине Србије бр. 41 од 18. фебруара 1913. године.

Из разлога безбедности државе први прописи, за разлику од данашњих, првенствено су се ограничавали попут ове Уредбе на јавноправни вид ваздухопловства.

Основни принцип међународног права је, да национални суверенитет важи и у ваздушном простору. Међутим, није одувек било тако. Почетком XX века, у време када је српска "Уредба о саобраћају справама, које се крећу по ваздуху" донета, многи правници су мислили, да је ваздушни простор исто што и отворено море, слободно и ван националног суверенитета. Други су, пак, ваздушни простор сматрали делом територије који припада држави над којом се простире. Око 1910. године је преовладало мишљење, да је успостављање контроле у ваздушном простору есенцијално питање националне сигурности садржано у начелу, да "свака држава има комплетан и ексклузивни суверенитет у ваздушном простору изнад њене територије".

Отуда Члан 1. те Уредбе предвиђа, да справе које се крећу по ваздуху јесу домаће или стране, према томе којој држави припадају њени сопственици. Те справе не уживају екстериторијалност. Према томе, оне нису изузете од власти нити од надлежности територијалне државе и не третирају се као да су ван њене територије. Од тог момента, по тој Уредби свака летелица у ваздушном простору Србије је за своје поступке одговарала по законима које су донеле власти Краљевине Србије.

Србија је овим чланом ступила у ред земаља, које су прихватиле и данас важећи принцип суверенитета државе у ваздушном простору изнад њене територије.

За разлику од савремених кодификација, у којима су детаљно описани прописи који се односе на безбедност како ваздушног саобраћаја, тако и самог ваздухоплова, којима су посвећени читави закони, подзаконска акта и службене ваздухопловне публикације, ондашња Уредба је била у складу и пратила је степен развијености ондашњег ваздухопловства.

Справе које се крећу по ваздуху "морале су бити сигурне и нису се могле употребљавати без дозволе министарства унутрашњих дела" и "у дозволи... тачно описана справа која се мора одржавати у исправном стању" (члан 2. Уредбе), а на свакој справи су морали на непомичној табли бити исписани основни подаци о истој (члан 3. Уредбе). Управљач справе, (пилот), морао је имати уверење министра војног о својој способности (Члан 4. Уредбе).

Да би се заштитила од могуће агресије и шпијунских делатности тада моћне Аустро-Угарске империје, која је увелико звецкала оружјем у правцу ратом исцрпљене Србије, Чланом 6. те Уредбе је било прописано, да на справама не сме бити оружја ни муниције, као ни справа за телекомуникације, па чак ни голуба писмоноше, нити се са справа смело што бацати на земљу, осим по дозволи српских полицијских власти.

Јавноправни карактер те Уредбе се између осталог огледао и у томе, што су сви њени чланови императивног карактера, на којима је примерице одређено да справе не смеју да лете при непогоди или ноћу, да не смеју да бацају са себе светлост, нити да лете у ваздушне регионе око утврђених места без посебних дозвола министра унутрашњих дела или министра војног. Справе су могле летети, као и у данашње време, само у правцу који им је назначен, а то се уписивало у посебну путну књигу.

Полицијске и војне власти су биле овлашћене, да у свако доба изврше преглед летелица, као и да издају дозволе о преласку летелица са других територија на територију Србије. Прелазак на територију Србије је био могућ само на месту и у време, а њих је одређивала царинска власт у споразуму са министром унутрашњих дела (члан 10. и 11. Уредбе).

Уредба је водила рачуна и о безбедности земље, јер се са појавом ваздухопловства јавио и ваздушни рат, чије правно регулисање није ишло у корак са техничким развојем ваздухопловства.

Институт за међународно право је 1911. године донео Резолуцију, по којој је ваздушни рат дозвољен под условом да се води на начин који неће представљати већу опасност по животе и имовину цивилног становништва него што је то случај у копненом и поморском рату.

Ипак, за време мобилизације и рата никакве стране справе нису могле летети над српском територијом без посебне дозволе. Стране војне справе никако нису смеле летети над српском територијом (члан 12. Уредбе). Све справе, које су за време мобилизације и рата без дозволе и ознаке летеле над том територијом, сматрале су се непријатељским и са њима ће се као таквима и поступати (Члан 13. Уредбе).

Члан 14. Уредбе, представља бланкетну норму, којом су полицијске и војне власти овлашћене да сматрају да особље на справама у ваздуху које нема одобрење и ознаку врши кривична дела из тадашњег Кривичног законика и војног Кривичног закона, односно да се војне и полицијске власти овлашћују да употребе све мере према учиниоцу кривичног дела, који се могу сматрати лицима у бекству, као и да те летелице могу присилно спустити на земљу због непоштовања одговарајућих прописа ове Уредбе.

Несумњиво је да у том члану постоји разликовање цивилног и војног ваздухопловства: министарство унутрашњих дела је овлашћено да предузима све што је потребно ради заштите српских државних справа с особљем, а такође је установљена обавеза министарства војног, да у предузимању мера из ове Уредбе помогне министарство унутрашњих дела.

Ову и овакву Уредбу је краљ препоручио свим министрима да је обнародују и о извршењу њеном се старају, властима заповедају да по њој поступају, а свима да јој се покоравају.

Краљевина Србија је донела Уредбу из области ваздухопловства 18. фебруара 1913. године и њоме ће се уврстила међу прве земље које су је донеле.

Тако се нашла уз најбогатије и најмоћније државе. Немачка је своју "Уредбу о ваздухопловству", донела 10. августа 1910. године; Пруска  22. октобра 1910. године; Енглеска 2. јуна 1911. године; Француска 22. новембра 1911. године; Аустро-Угарска 20. децембра 1912. године; САД 13. маја и Италија 22. септембра 1913. године.

Објављивање ове Уредбе је Краљевину Србију уврстило у оне напредне земље, које у свом поретку имају и кодификацију ваздухопловног права. Касније је Краљевина Југославија, такође међу првим у свету, доносила правна акта у вези ваздушне пловидбе, као и СФРЈ, СРЈ и данас Република Србија.

Припремио: Златомир Грујић

СРЕТЕЊЕ – СЛАВА ВАЗДУХОПЛОВНОГ МУЗЕЈА

На Сретење Господње 15. фебруара 2018. године обележана је слава Музеја ваздухопловства Београд. Овај дан слави се у знак сећања на 15. фебрар 1957. године када је основано одељење за историју и Музеју при Команди Југословенског ратног ваздухопловства.

Присуствовали су ваздухопловни ветерани, многобројни гости и пријатељи ваздухопловства. Запослени у музеју били су одлични домаћини.

Након молитве и сечења сласвког колача изведен је пригодан културно-уметнички програм.

Честитајући Дан државности Републике Србије, директор Музеја ваздухопловства Чедо Миливојевић, поздравио је присутне и  пожелео срећну Славу - Сретење господње, кад су постављени темељи ваздухопловног музеја.

Он је истакао да музеј задњих година, а посебно од момента када је 15. марта 2017. године држава Србија преузела оснивачка права над овом установом, постиже значајне резултате који су плод залагања запослених и њихове жеље да се музеј афирмише у пуном светлу. Пописана је сва имовина музеја, а раучоноводствена актива је повећана за хиљаду посто; успотављен је ред и одговорност; повећани су приходи, а највећи део од тога је уложен у ревитализацију музеја; зараде се исплаћују редовно и повећане су за скоро педесет процената и доведене у ниво плата државних службеника. Музеј ваздухопловста има велике људске и материјалне капацитете.  Запослени су млади и стручни људи, опредељени за свој посао и мотивисани да раде што боље. Зато се музеју отварају перспективе.

На крају су додељена признања заслужним установама и појединцима.

И заиста, присутнима на слави и свечарима, било је пуно срце на празник, сабрали су се у нашој „ризници ваздухопловног блага“ и једном од храмова ваздухопловства Србије, срећни, задовољни и са добром надом да ће сутра бити боље, да ћемо на следеће године славити још већа достигнућа.

З.Г.

Фото: Војислав Стојановић

Батајница: Прослава Светог Саве у Центру за обуку РВ и ПВО

Првог српског просветитеља и Архиепископа наше цркве, прославили су и припадници Центра за обуку РВ и ПВО на аеродрому Батајница.

Прослава Светог Саве на батајничком аеродрому почела је литургијским сабрањем у капели Светог Илије у присуству припадника Центра и њихових породица.

Началствовао је архимандрит Стефан (Стокић), а саслуживали су војни свештеници, отац Стеван Стевановић из Команде за обуку (КзО) и отац Предраг Докић, војни свештеник 204. ваздухопловне бригаде са аеродрома Батајница.

Потом су домаћини позвали госте у простор аеродромског ресторана на трпезу љубави.

Ту је пресечен славски колач и благосиљано жито. Након обреда беседу је одржао архимадрит Стефан (Стокић).

Осим домаћина славе потпуковника Саше Антанасијевића команданта ЦО РВ и ПВО, обележавању крсне славе присуствовали су и бригадни генерал Дејан Јанковић, начелник штаба КзО, пуковник у пензији мр Златомир Грујић, председник Удружења пензионисаних војних летача и падобранаца Србије (УПВЛПС),

претходни команданти ЦО РВ и ПВО, команданти јединица са аеродрома Батајница, припадници ЦО РВ и ПВО са породицама и децом, Дечији хор цркве Светог Ђорђа на Чукарици под управом Ирине Војводић, војници на служењу војног рока и остали гости.

Светковину су увеличала деца професионалних припадника ЦО РВ и ПВО.

Уз ликовне радове посвећене Светом Сави и рецитујући и певајући песме посвећене овом угоднику Божијем, деца су додатно оплеменила ову прославу.

По обичају, свој деци су након програма подељени пакетићи.

Саша АНТАНАСИЈЕВИЋ, Милан РАКИЋ

фото: Саша АНТАНАСИЈЕВИЋ, Војислав СТОЈАНОВИЋ

Традиционално дружење „Рајловчана“

Као и годинама унатраг и ове, 2018. године ће се поводом Дана некадашње СВШ РВ и ПВО организовати традиционално дружење "Рајловчана".

Формални повод је Дан Средње војне школе РВ и ПВО (СВШ РВ и ПВО) Рајловац, али су на дружење позвани сви некадашњи "Рајловчани"!

Питомци и ђаци школа и академија, војници, подофицири и официри, наши драги васпитачи, наставници и професори, командири,... Из Школског центра, ваздухопловне базе, СВШ, ВШСР, Војне академије, Завода "Орао",...

Једном речју, добродошли су сви "Рајловчани" који су један део свог професионалног живота и/или школовања провели на том војном аеродрому наше некадашње војске.

Окупљање и дружење ће бити приређено у ресторану Дома ваздухопловства у Земуну, Штросмајерова 3, у суботу, 3. фебруара 2018. године са почетком у 12 сати.

100 година Прве српске ескадриле са Солунског фронта

Навршио се век од када су, 17. јануара 1918. године, формиране прве српске ескадриле опремљене модерним авионима и попуњене обученим српским кадром, које су учествовале у пробоју Солунског фронта и ослобођењу Отаџбине. С поносом се сећамо тих дана и храбрих српских авијатичара, не дозвољавамо да заборав прекрије те светле тачке наше ваздухопловне историје.

Ради јачања ваздухопловних снага срп­ска вла­да је ја­ну­а­ра 1916. го­ди­не склопи­ла уго­вор са Фран­цу­ском ради опре­мања војске са пет ави­ја­циј­ских ескадри­ла и прате­ћим је­ди­ни­ца­ма. Од­лу­ка је ре­а­ли­зо­ва­на тек када се срп­ска вој­ска пребаци­ла са Кр­фа на по­ло­жа­је код Со­лу­на. Аеро­план­ска еска­дра Српске вој­ске је ба­зи­ра­ла у Ми­кри, где се на­ла­зи­ла глав­на ба­за Аеро­на­у­ти­ке фран­цу­ске ис­точ­не вој­ске.

Три­де­се­тог ма­ја 1916. го­ди­не, фор­ми­ра­на је "Ави­ја­ти­ка фран­цу­ске ис­точ­не вој­ске" (7 еска­дри­ла) и "Ави­ја­ти­ка срп­ске вој­ске", или "Срп­ска ави­ја­ти­ка" - Штаб и пет еска­дри­ла: "МФ 98","МФ 82", "МФ 99", "В 84" и "Н 87". По једна еска­дри­ла би­ла је на­ме­ње­на за по­др­шку сва­ке од три срп­ске ар­ми­је, а две су би­ле ди­рект­но пот­чи­ње­не Врховној ко­ман­ди Срп­ске вој­ске

Штаб срп­ске Аеро­план­ске еска­дре прешао је 18. ју­на 1916. из Со­лу­на у Се­дес, када је срп­ско осо­бље укључено у за­јед­нич­ке срп­ско-фран­цу­ске еска­дри­ле, ближе ли­ни­ји фрон­та и Вер­те­ко­пу, Остро­ву и Гор­го­ну. Крајем ав­гу­ста 1916. године у еска­дри­лама Срп­ске ави­ја­ти­ке у про­се­ку је било по 20 срп­ских офи­ци­ра, под­о­фи­ци­ра и вој­ни­ка, око тре­ћи­не са­ста­ва.

У про­тив­о­фан­зи­ви 12. сеп­тем­бра до 6. но­вем­бра 1916. Срп­ска вој­ска је из­би­ла на Кај­мак­ча­лан и осло­бо­ди­ла Би­тољ. У тим бор­ба­ма ак­тив­но је учество­ва­ла Срп­ска ави­ја­ти­ка и извршила 300 летова. Еска­дри­ле "Ф 82", "Ф 99" и "Н 87" ба­зи­ра­ле су у Вер­те­копу, еска­дри­ла "Ф 84" на аеро­дро­му Ша­мли, а еска­дри­ла "Ф 98" на аеро­дро­му Гор­гон. По на­ре­ђе­њу фран­цу­ске Вр­хов­не ко­ман­де од пр­вог сеп­тем­бра 1916. го­ди­не, из­ме­ње­ни су на­зи­ви свих фран­цу­ских еска­дри­ла, та­ко су еска­дри­ле "Срп­ске ави­ја­ти­ке" до­би­ле на­зи­ве: "Ф 385", "Ф 386", "Ф 388", "Г 389", "В 390", "Н 391" и "В 393".

Аеро­план­ска еска­дра срп­ске вој­ске има­ла је 31. де­цем­бра 1916. го­ди­не 270 вазду­хо­пло­ва­ца, и то: се­дам у Шта­бу, 137 у срп­ско-фран­цу­ским еска­дри­ла­ма и 126 у Аеро­план­ском де­поу. Би­ло је 32 пи­ло­та, 16 из­ви­ђа­ча и 40 ме­ха­ни­ча­ра. Већ су са­зре­ли усло­ви за фор­ми­ра­ње "чи­сто" срп­ске ави­ја­циј­ске је­ди­ни­це. Одлу­ка о то­ме до­не­та је 16. де­цем­бра 1916. го­ди­не. Из еска­дри­ле "Н 387" издво­је­на су три ави­о­на "ње­пор" и ста­вље­на под ко­ман­ду ка­пе­та­на I кла­се Бран­ка Ву­ко­са­вље­ви­ћа, под на­зивом "Ње­пор­ско одеље­ње", а ба­зи­ра­ла је у Вер­те­копу. С про­ле­ћа 1917. го­ди­не по­већан је број ави­о­на и са­став оде­ље­ња.

Мар­та 1917. го­ди­не до­шло је до фор­ма­циј­ских про­ме­на у Срп­ској вој­сци. Због великих гу­би­та­ка и не­мо­гућ­но­сти по­пу­не рас­фор­ми­ра­на је Трећа ар­ми­ја, а ње­не је­ди­ни­це рас­по­ре­ђе­не за по­пу­ну Пр­ве и Дру­ге срп­ске ар­ми­је.

На­ред­бом На­чел­ни­ка Шта­ба Вр­хов­не ко­ман­де Срп­ске вој­ске, при Врховој команди остале су еска­дри­ле Вр­хов­не ко­ман­де број "384" и "387" на аеро­дро­му Вер­те­коп; Пр­вој ар­ми­ји, по­ред еска­дри­ле број "398", ста­вље­на је на рас­по­лагање и еска­дри­ла број "399" до та­да у Тре­ћој ар­ми­ји, и че­ти­ри ави­о­на "њепор" за ло­вач­ку за­шти­ту; Дру­гој ар­ми­ји оста­ла је еска­дри­ла број "382"; "Њепор­ско оде­ље­ње" је и да­ље оста­ло не­по­сред­но пот­чи­ње­но Вр­хов­ној команди.

На Со­лун­ском фрон­ту оба­вљен је нај­ве­ћи део ак­тив­но­сти на опре­ма­њу срп­ског вој­ног ва­зду­хо­плов­ства. То­ком 1917. и 1918. го­ди­не на шко­ло­ва­њу би­ло је више кла­са пи­ло­та, из­ви­ђа­ча и ме­ха­ни­ча­ра. Дру­га кла­са из­ви­ђа­ча, 20 офи­ци­ра, заврши­ла је обу­ку кра­јем ок­то­бра 1917. го­ди­не. Трећа кла­са извиђача, 10 офици­ра, за­вр­ши­ла је шко­ло­ва­ње у но­вем­бру 1917. го­ди­не. По кон­кур­су из мар­та 1917. године упу­ће­на је у Фран­цу­ску Че­твр­та кла­са пилота од 20 пи­то­ма­ца, они по завр­шет­ку пре­о­бу­ке на ави­о­ни­ма "АР 1", рас­по­ре­ђе­ни су у бор­бе­не ескадриле. По­след­ња гру­па пи­то­ма­ца-пи­ло­та ода­бра­на је у ју­ну 1918. го­ди­не, али је њи­хо­ва обу­ка пре­ки­ну­та због сеп­тем­бар­ске офанзиве, а за­вр­ше­на је 1919. у Но­вом Са­ду, по­сле осло­бо­ђе­ња отаџбине.

По­чет­ком 1918. го­ди­не ство­ре­ни су усло­ви за пре­тва­ра­ње ме­шо­ви­тих срп­ско-фран­цу­ских еска­дри­ла у срп­ске је­ди­ни­це. На­чел­ник Шта­ба Вр­хов­не ко­ман­де Срп­ске вој­ске до­нео је 17. ја­ну­а­ра 1918. го­ди­не од­лу­ку "да ко­ман­дант Аеро­план­ске еска­дре, спо­ра­зум­но са ше­фом "Срп­ске ави­ја­ти­ке", на­ше осо­бље по­сте­пе­но при­ку­пи и гру­пи­ше у две ар­миј­ске еска­дри­ле, јед­ну код Пр­ве, а дру­гу код Дру­ге ар­ми­је, да би се што бо­ље омо­гући­ло командо­ва­ње, упо­тре­ба и снаб­де­ва­ње".

Аеро­план­ска еска­дра од­мах је при­сту­пи­ла ре­а­ли­за­ци­ји овог на­ре­ђе­ња, па је срп­ско-фран­цу­ска еска­дри­ла "АР 521", ко­ја је та­да би­ла у Вер­те­ко­пу, до­би­ла на­зив Пр­ва срп­ска еска­дри­ла. За ко­ман­ди­ра еска­дри­ле по­ста­вљен је капетан I класе Бран­ко Ву­ко­са­вље­вић. При­ли­ком фор­ми­рања Пр­ва срп­ска еска­дри­ла има­ла је: 12 ави­о­на ти­па "АР 1" и три лов­ца ти­па "ње­пор XXIV". Пот­пу­но опе­ра­тив­на по­ста­ла је апри­ла 1918. го­ди­не.

Од срп­ско-фран­цу­ске еска­дри­ле "525" осно­ва­на је то­ком ма­ја и ју­на ме­се­ца 1918. го­ди­не и Друга срп­ска еска­дри­ла, при Пр­вој срп­ској ар­ми­ји, на аеро­дро­му Вер­бе­на. Коман­дир је био ка­пе­тан Дра­ги­ша Ву­јић. Ова еска­дри­ла по­ста­ла је опе­ративна по­чет­ком ју­ла 1918. го­ди­не. Пр­вог ма­ја 1918. го­ди­не, срп­ска Аеропланска еска­дра има­ла је у свом са­ста­ву: 62 офи­ци­ра, 53 под­о­фи­ци­ра, 30 ме­ха­ни­ча­ра и 337 ка­пла­ра и ре­до­ва, укуп­но 482 чо­ве­ка.

У окви­ру при­пре­ма за про­бој Со­лун­ског фрон­та, у ав­гу­сту ме­се­цу 1918. го­ди­не, сна­ге Пр­ве и Дру­ге срп­ске еска­дри­ле гру­пи­са­не су у јед­ну фор­ма­ци­ју ја­чи­не 40 ави­о­на. До­би­јен је зна­тан број мо­дер­них бом­бар­де­ра и из­ви­ђа­ча.

У про­бо­ју Со­лун­ског фрон­та ави­ја­ци­ја је из­вр­ша­ва­ла за­дат­ке: даљњег из­ви­ђа­ња, фо­то­гра­фи­са­ња и бом­бар­до­ва­ња не­при­ја­те­ље­вих обје­ка­та. Ло­вач­ка ави­ја­ци­ја је обез­бе­ђи­ва­ла деј­ства из­ви­ђач­ке и бом­бар­дер­ске ави­ја­ци­је, и вр­ши­ла за­шти­ту срп­ских сна­га. У  бор­ба­ма у ваздуху обо­ре­но је 30 не­мач­ких и бу­гар­ских ави­о­на, а  српска про­тив­а­ви­он­ска ар­ти­ље­ри­ја обо­ри­ла је пет.

По­сле осло­бо­ђе­ња Ско­пља, пр­вих да­на ок­то­бра 1918. го­ди­не, све бор­бе­не еска­дри­ле и слу­жбе "Срп­ске ави­ја­ти­ке", срп­ска Аеро­план­ска еска­дра и Аеро­план­ски де­по, с Аеро­план­ским пар­ком, при­ку­пи­ли су се у том гра­ду. Ти­ме је омо­гуће­на бо­ља и ефи­ка­сни­ја упо­тре­ба ави­ја­ци­је у бор­бе­ним деј­стви­ма.

Пр­ви ави­о­ни "Срп­ске ави­ја­ти­ке" пре­ле­те­ли су у Ниш 20. ок­то­бра 1918. го­ди­не. Кра­јем но­вем­бра и по­чет­ком де­цем­бра 1918. го­ди­не срп­ски ва­зду­хо­плов­ци су до­ле­те­ли у Но­ви Сад. Срп­ско ва­зду­хо­плов­ство из­врши­ло је у бор­ба­ма на Со­лун­ском фрон­ту, и у то­ку про­тив­о­фан­зи­ве и за осло­бо­ђе­ња Отаџ­би­не 3.000 ле­то­ва и да­ло ве­ли­ки до­при­нос по­бе­ди. Сте­че­на су дра­го­це­на ис­ку­ства и уда­ре­ни те­ме­љи да­љем раз­во­ју ва­зду­хо­плов­ства.

У бал­кан­ским и свет­ском ра­ту, срп­ско ва­зду­хо­плов­ство је ко­ри­сти­ло четири бало­на, 180 ави­о­на 36 ти­по­ва и мо­де­ла, ве­ћи­ном до­би­је­них од са­ве­зни­ка, а четири су за­ро­бље­на од не­при­ја­те­ља.

Хвала српским авијатичарима са Солунског фронта из првих српских ескадрила за огроман допринос ослобођењу Отаџбине! Вечна им слава!

Златомир Грујић

Обележено 100 година Прве српске ескадриле

На данашњи дан пре 100 година формирана је Прва српска ескадрила.

Почетком 1918. године коначно су сазрели услови за претварање мешовитих српско-француских ескадрила у чисто српске јединице. Овим је остварена жеља Врховне команде да се на Солунском фронту, српско ваздухопловство што више оспособи за даљи самостални рад и развој. Ради реализације овог програма, начелник штаба Врховне команде војвода Петар Бојовић, донео је 17. јануара 1918. године следећу одлуку:

"По решењу Париске конференције од марта 1916., Французи нам имају дати комплетне ескадриле са својим особљем. Питање о авијатичком материјалу још није рашчишћено и за сада се исти има сматрати као француски. Према томе, а с обзиром на остале прилике у којима се налазимо, као и да бисмо могли постићи што боље успехе и на овом пољу и створити добар основ за нашу будућу авијатику, наређујем: да командант Аеропланске ескадре, споразумно са шефом Српске Авијатике, наше особље постепено прикупи и групише у две армијске ескадриле, једну код Прве, а другу код Друге армије, да би се што боље омогућило командовање, употреба и снабдевање. За командира ескадриле по могућству одредити нашег официра, али материјал не примати, већ да њиме и даље рукују Французи. Нашег особља имати толико да оно поступно испуни ескадриле до формационог састава (за сада француског), и то прво једну па онда другу. Поред груписања нашег особља у армијске ескадриле, настојати да имамо неколико пилота у ескадрили за гоњење. У ешалону Парка у Верткопу имати довољан број нашег људства, те да би смо могли и Парк примити на сопствено руковање, када то потребе буду захтевале или када то буду Французи затражили. По напред наведеном командант Аеропланске ескадре управљаће се убудуће при тражењу, распореду и попуни нашег особља по ескадрилама у парку. Командант ескадре по свом нахођењу, а у споразуму са шефом авијатике, може се преместити са својим штабом у Вертекоп, о чему ће ме накнадно обавестити".

Аеропланска ескадра oдмах је приступила реализовању овог наређења, па је српско-француска ескадрила АР 521, која је тада била у Вертекопу, добила назив Прва српска ескадрила. За њеног командира постављен је француски поручник, Србин, Михајло Мишел Маринковић. (опширније овде и овде)

Традиције Прве српске ескадриле данас баштини и негује 252. школско тренажна авијацијска ескадрила (штае) - "Курјаци са Ушћа". 

Као и годинама унатраг и овога пута су, јуче 16. јануара 2018. године припадници ескадриле одржали парастос свим погинулим и умрлим колегама ваздухопловцима, који је служен у Цркви Ружици на Кaлемегдану.

Парастос су служили протојерер-ставрофор Владимир Вукашиновић старешина Цркве и јереј капетан Предраг Докић војни свештеник 204. ваздухопловне бригаде аеродрома Батајница, те ђакон Сава Милин.

Овом молитвеном скупу су поред припадника ескадриле, активних и пензионисаних, чланова породица и пријатеља, присуствовали и Командант РВ и ПВО генерал мајор Ранко Живак, те бригадни генерал Душко Жарковић, изасланик Начелника Генералштаба.

На сам дан оснивања ескадриле, данас 17. јануара 2018. године Преосвећени епископ сремски Г. Василије уз саслужење архијерејског намесника протојереја-ставрофора Мила Јокића, војног свештеника 1. бригаде копнене војске капетана Ђорђа Стојисављевића и војног свештеника 204. ваздухопловне бригаде капетана Предрага Докића, освештао је просторије у којима живе и раде припадници 252. штае.

Преосвећени Владика обратио се присутнима, првенствено команданту 204. ваздухопловне бригаде пуковнику Жељку Билићу и команданту 252. школско тренажне авијацијске ескадриле потпуковнику Бошку Шербеџији пригодном беседом и поуком.

Владика је нагласио да увек и у свакој прилици треба да се угледамо на светле примере из прошлости, јер јубилеј од 100 година није мали.

Првенствено углед треба да буду светитељи Божији,

а нарочито Свети пророк Илија који је и први путник небески, а и заштитник је вазухопловаца.

јереј Предраг Докић, Милан Ракић

фото: Драган Величковић

   

Сећање на Едварда Русјана (ВИДЕО)

Прва активност Удружења пензионисаних летача и падобранаца Србије (УПВЛПС), на почетку сваке календарске године је одавање поште Едварду Русјану, првој ваздухоплвној жртви на Балкану, који је свој млади живот изгубио током промотивног лета, на трећи дан Божића 1911. године подно зидина Калемегдана

Тако је било и ове године.

Испред спомен обележја у Доњем граду калемегданске тврђаве, баш на месту на којем је пронађено тело младог Словенца након пада летелице, окупили су се чланови нашег Удружења, представници СУБНОР-а, Ваздухопловног савеза Србије и Амбасаде Републике Словеније.

Едвард Русјан је са братом Јожефом и Михајлом Мерћепом угледним загребачким трговцем, уочи Божића 1911. године допутовао  у Београд како би овдашњој јавности приказао могућности летелице сопствене конструкције, а у циљу комерцијализације производње. Пре тога летелица је представљена у Загребу, а након Београда, браћа Русјан и Мерћеп су требали да иду у Словенију.

Лет је требао бити баш на Божић, првога дана празника, али је кошавски ветар онемогућио приказ, који је одложен за трећи дан празника 9. јануара. Полетање и пењање на висину од око 100 метара су били успешни. Лет се одвијао изнад десне обале Саве и над самом тврђавом. Могло се видети да се пилот у лаком авиону бори са јаком кошавом. У току спуштања из правца запада код ушћа Саве у Дунав, пред само слетање, авион је од турбулентног удара кошаве дословно преломљен и са пилотом заједно пао на железнички насип. Када су неки од окупљених пришли, Едвард је још увек давао знаке живота, али су повреде биле фаталне, тако да је здравствена екипа која је стигла на место несреће након неколико минута, могла да констатује само смрт. (Више о Русјану ОВДЕ)

Чланови УПВЛПС од свог оснивања пре више од четврт века, као прву активност у календарској години организују излазак, прво на гроб Русјанов на Новом Гробљу, да би се после тога спустили до Доњег града на Калемегдану где се налази спомен обележје и ту положили венце. Иначе, ово спомен обележје у Доњем граду је било готово заборављено, док на иницијативу тадашњег руководства МЈВ (Музеја југословенског ваздухопловства), "тандема" Чедомир Јанић и ппук Војислав Стојановић (данас потпредседник УПВЛПС) није обновљено и тако отргнуто од заборава.

Овог деветог јануара, поред наших чланова Удружења, Русјановим сенима су се поклонили и венце положили и представници СУБНОР-а и Ваздухопловног савеза Србије предвођени председником Лабудом Булатовићем.

Испред Амбасаде Републике Словеније у Србији, присутни су били ЊЕ Владимир Гаспарич, амбасадор и пуковник Дамјана Јуркович, изасланик одбране.

Након полагања венаца, присутнима су се обратили и ЊЕ амбасадор, председник ВСС, као и Војислав Стојановић, потпредседник нашег Удружења

Удружење у Лазаревцу на изложби „Девет авијатичара“

У Лазаревцу је 24. децембра 2017. године отворена изложба посвећена припадницима ваздухопловства Краљевине Југославије погинулим на ратном летелишту 7. априла 1941. године, аутора проф. др Милорада Ђоковића, који је након вишедеценијског истраживања расветлио судбину војника и старешина са лазаревачког војног аеродрома у Априлском рату 1941. године.

Припадници Војске Србије и глумац Александар Трмчић

Поводом Дана РВ и ПВО, у Центру за културу Лазаревац отворена је мултимедијална изложба под називом: „Прича о бомбардовању аеродрома у Лазаревцу и погибији девет авијатичара – 7. април 1941“. Отварању изложбе присуствовали су представници Војске Србије и Ратног ваздухопловства и ПВО – ппук Саша Антанасијевић из Центра за обуку РВ и ПВО са двоје старешина и два кадета Војне академије, резервне старешине и грађани Лазаревца, Београда и околних места.

Аутор изложбе је проф. др Милорад Ђоковић, који је уложио више од три деценије истраживања ради реконструкције тог догађаја на лазаревачком ратном летилишту, непознатог у историографији Априског рата из 1941. године.

Манифестација је почела кратким документарним филмом аутора „Девет авијатичара“ о догађајима који су претходили Априлском рату и на сам дан почетка рата. Потом је уприличен сценски приказ догађаја у ноћи пред почетак Априлског рата у кафани „Зора“ где се капетан Милош Жуњић, командир легендарне 102. ловачке ескадриле Шестог ловачког пука, који је убијен мучки од фашистичких пилота када је искочио из свог погођеног авиона, обраћа публици. Монодраму је мајсторски извео глумац Александар Трмчић.

Ратно летилиште у Лазаревцу на којем је базирала 602. ескадрила из састава 201. тренажне групе Прве ваздухопловне бригаде Ваздухопловства Војске Краљевине Југославије, напала је другог дана рата, 7. априла 1941. године група немачких авиона. У нападу је погинуло девет припадника ескадриле, углавном резервиста, и то: Лазар Штарбегер, Сента Миленковић, Лазар Иванчевић, Петар Станојевић, Миодраг Ж. Михаиловић, Лабуд Егић, Тихомир Симеуновић, Кројач Станчеловић и Лука Стојановић. Осам авијатичара сахрањено је на лазаревачком гробљу, а један је пренет у родно место.

На скупу су говорили Бранислав Аночић, пуковник у пензији, у име Организације резервних старешина општине Лазаревац, Златомир Грујић, пуковник авијације у пензији, председник Удружења пензионисаних војних летача и падобранаца Србије и аутор изложбе професор др Милорад Ђоковић. Пуковник Грујић је изразио посебно поштовање према професору Ђоковићу, похвалио његов истраживачки рад и допринос националној ваздухопловној историографији.

Слева: потпуковник Саша Антанасијевић, проф. др Милорад Ђоковић аутор изложбе, Злата Кордић (са штапом), иза њен син Љубиша и пуковник у пензији Бранислав Аночић

Отварању изложбе присуствовала је и породица погинулог авијатичара, наредника Лабуда Егића (на ц/б слици горе) - кћерка Злата Кордић са сином Љубишом.

Изложба у Лазаревцу показује колико су наше ваздухопловне традиције блиске народу, да РВ и ПВО има висок углед и поверење народа и да на различите начине, као што је и ова изложба, исказује своју приврженост ваздухопловству и војсци. Сви припадници војске и ваздухопловства те вечери били су високо уважени гости.

мр Златомир ГРУЈИЋ